Kto kieruje do domu pomocy społecznej?

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej funkcjonować w życiu codziennym, której nie można zapewnić niezbędnej opieki w inny sposób. Zgłoszenia wniosku o skierowanie do dps może dokonać każdy (osoba zainteresowana, członek rodziny, znajomy) osobiście lub telefonicznie we właściwym ośrodku.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie.

Podstawą do podjęcia decyzji kierującej jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.>


Licznik odwiedziń: 88679