Korespondencja wpływająca do Domu Pomocy Społecznej w Jugowie jak i wychodząca na zewnątrz podlega rejestracji w kancelarii jednostki a po dekretacji dyrektora zostaje przekazana do załatwienia poszczególnym pracownikom. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją począwszy od wpływu  lub powstania dokumentacji do momentu uznania jej za archiwalną, określa Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i Instrukcja w sprawie organizacji Skladnicy akt. W sprawach należących do właściwości działania Domu Pomocy Społecznej w Jugowie można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną bądź za pomocą platformy ePUAP pod adresem epuap.gov.pl  a także osobiście w godz. od 7.00 do 15.00 w dni powszednie.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z dnia 07.01.2016 r. poz.23).
Sprawy załatwiane w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłacznie po podpisaniu przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jugowie lub osobę upoważnioną do zastępstwa.
W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego za pomocą ePUAP należy zarejestrować się na elektronicznej platformie pod adresem epuap.gov.pl a po założeniu konta zalogować się, sporządzić pismo i po elektronicznym podpisaniu przesłać do Domu Pomocy Społecznej w Jugowie.
Pismo ogólne do podmiotu publicznego:
1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
2. Następnie klikamy: Załatw sprawę 
3. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: Dom Pomocy Społecznej w Jugowie.
4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)
Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.
Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.
Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

Nadzór nad prawidłowością, trminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję sprawuje kierownik administracyjno-gospodarczy.
Osoby zainteresowane osobistym kontaktem z Dyrektorem jednostki proszone są o uprzednie umówienie się.
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 13.00. rejestr skarg i wniosków prowadzi kierownik administracyjno-gospodarczy.

Podczas nawiązywania telefonicznego kontaktu w sprawach dotyczących mieszkańców po godzinie 15.00 należy odczekać dłuższą chwilę, aż centrala telefoniczna przełączy połączenie lub wybrać numer wewnętrzny 34. 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2667

Utworzono dnia: 30.09.2013

Dokument wprowadził:
Adam Frankowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

24.10.2016, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Sposób przyjmowania i załatwiania spraw. stan przyjmowania spraw i kolejność ich załatwiania

30.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Konkursy