Dom pomocy społecznej zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu. Dom pomocy społecznej umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wojewoda wydaje zezwolenie lub warunkowe zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej, oraz prowadzi wojewódzki rejestr tych domów, podawany do publicznej wiadomości. Do prowadzenia domów pomocy społecznej, nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej. 7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił, w drodze rozporządzenia:

1) typy domów pomocy społecznej, oraz sposób ich funkcjonowania,

2) standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, oraz tryb postępowania przy egzekwowaniu obowiązujących standardów i środki kontroli,

3) szczegółowe zasady, sposób i tryb postępowania w sprawach dotyczących wydawania i cofania zezwoleń, w tym warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej, dokumenty wymagane do uzyskania zezwolenia oraz wzory tych dokumentów,

4) tryb kierowania i przyjmowania do domu pomocy społecznej osób ubiegających się o przyjęcie do takiego domu.

Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydawanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzienie w Kłodzku (z upoważnienia Starosty), a decyzję ustalającą opłatę z apobyt w domu wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Przyjęcia odbywają się w miarę wolnych miejsc w domu.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1747

Utworzono dnia: 30.09.2013

Dokument wprowadził:
Adam Frankowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.10.2016, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Przedmiot działalności i kompetencje

30.09.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Przedmiot działalności i kompetencje

30.09.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Przedmiot działalności i kompetencje

30.09.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Przedmiot działalności i kompetencje