Na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r. (Dz.U.2001 Nr 112 pooz.1198 ze zm.,) informacje nie publikowane w Biuletynie są dostępne:
- w formie opracowań pisemnych, kserokopii, informacji ustnej - w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Jugowie we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00;
- na wniosek o udostępnienie informacji 

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:
Informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej).
Informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej). 
Tajemnicy przedsiębiorcy, chyba, że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa. 
Ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami: 
a) ograniczenie to nie dotyczczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony prywatności.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, lub też informacje o podmiocie, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
W Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Jugowie dokonuje się anonimizacji danych osobowych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (ogłoszony tekst jednolity w Dz.U. z dnia 03.09.2014, poz. 1182).


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

01.09.2016

Informacje publiczne nieudostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznych  zostaną  udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku  zgodnie z załaczonym wzorem. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona zostanie udostępniana w formie...
czytaj dalej...
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1603

Utworzono dnia: 30.09.2013

Dokument wprowadził:
Adam Frankowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

24.10.2016, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Informacje nieudostępnione

24.10.2016, Adam Frankowski:

Edycja zakładki Informacje nieudostępnione

30.09.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Formularze